ÁSZF & Adatvédelem

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A hirdetés feladása előtt, kérjük olvassa el a szabályzatunkat. A szabályzat el nem olvasása, vagy figyelmetlen elolvasása nem mentesít annak betartása és következményei alól!
A jelen felhasználási feltételek (Szerződés vagy Szabályzat) az EAgro kft. ( 2713 Csemő, Szent István u. 2/b, adószám:25140206-2-13; telefonszám: +36-70/657-7900 a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://www.agroportal.hu/ oldalain elérhető hirdetési szolgáltatás (Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Felhasználó kizárólag az lehet, aki

(a) elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy
(b) 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt az Üzemeltető kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy
(c) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja az Üzemeltető, jelen Felhasználási Feltételek mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóját. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
Az Üzemeltető fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint  az agroportal.hu szabályzatával ellentétesnek (rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek) minősül.

Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatáson elérhetővé tett hirdetésekkel, a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és a hirdetések tartalmával valamint az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználók kötelesek gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatáson elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválják. A Felhasználók által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Felhasználók által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználók tartoznak felelősséggel. Következésképpen, a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy a Felhasználó által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat megszegi, vagy a Szolgáltatást egyébként visszaélésszerűen használja, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza, regisztrációját, hirdetéseit az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje. A Szolgáltatás egyes részeit az Üzemeltető megbízásából moderátorok (az apróhirdetések elfogadói) felügyelhetik; a moderálás célja a Szolgáltatás zavartalan működésének és a jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. Munkájuk során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani, vagy nem megjeleníteni. 

A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során és a Szolgáltatás keretein belül feladott hirdetésekben. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetnie adatai között és az általa feladott hirdetésekben. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni és az adott hirdetéseket törölni. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza, regisztrációját és hirdetéseit valamennyi adattal együtt törölje.

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
A Felhasználó által az agroportal.hu-ra feltöltött hirdetés annak aktiválásától és weboldalon történő közzétételének napjától számított 6 hónapi időtartam alatt érhető el a weboldalon. A 6 hónap elteltével az Üzemeltető a hirdetést automatikusan törli.
 
Az üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a weblap és a weblapon igénybe vehető szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni azok folyamatos működését. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen vagy közvetett károkért, amelyeket az Üzemeltetőtől független technikai leállás, szünet vagy 3. személyek által relojes replicas elhelyezett romboló programok okoznak.
 
A Felhasználó számára az Üzemeltető a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:
- a feltöltött hirdetés aktiválásáról az Üzemeltető által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy
- a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.
A felhasználói fiók törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik.
 
Tilos/jogellenes hirdetések

A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jóerkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít.

Az agroportal.hu-n kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:
 

 • - Fegyver, lőszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja. Fegyvert  csak és kizárólag a Gyűjtemény/ katonai felszerelések, relikviakategóriában lehet meghirdetni. A termékleírásban meg kell jeleníteni, hogy a termék nem engedélyköteles, illetve visszavonhatatlanul hatástalanított. /engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is:
  • a) az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);
  • b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer);
  • c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
  • d) az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
  • e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
  • f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);
  • g) az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek)./
 • - külön jogszabályban meghatározott veszélyes eb, továbbá az állatviadal reklámja.
 • - emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás célra
 • - terhességmegszakítás, a terhességmegszakítást végző intézmény, arra alkalmas eszköz vagy eljárás
 • - alkoholtartalmú ital, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital
 • - a dohánytermék,  ideértve a feldolgozott és feldolgozatlan termékeket is.
 • - minden szerencsejátékkal, fogadással kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötödő segítség felajánlása
 • - gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
 • - lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • - hamis, vagy hamisított termék
 • - hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék
 • - olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • - szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • - értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • - hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • - kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
 • - bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
 • - egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
 • - vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • - aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
 • - TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
 • - olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • - online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;
 • - személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
 • - olyan termék, amellyel az eladó a hirdetés feltöltése pillanatában nem rendelkezik;
 • - szexuális szolgáltatás.

 
Állatokra vonatkozó szabályok: A Weblapon állatot, állati eredetű terméket csak a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok szerint, a megfelelő engedélyek birtokában lehet hirdetni, és a Felhasználó felel az adott állatra vonatkozó speciális szabályok betartásáért, valamint az állatok kíméletes és biztonságos szállításáért és tartásáért.
 
Díjszabás

Az agroportal.hu egyes szolgáltatások igénybe vételét külön díj megfizetéséhez köti. A díjakat a Felhasználó kizárólag az agroportal.hu fizetési felületén biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetési visszajelzés agroportal.hu-hoz történő érkezését követően munkanapokon, legfeljebb 48 órán belül aktiválódik.

A megfizetett díjról az agroportal.hu, a Felhasználó erre vonatkozó online tett igénylésére számlát állít ki, melyet az igénylő e-mailben megadott címre küldi meg. A Felhasználó által megfizetett díjat az agroportal.hu nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása az agroportal.hu-nak felróható okból marad el.
 
Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatai kezelésének szabályát az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza. Adatvédelmi Szabályzat
 
Szerzői jog

Szolgáltatás bármely eleme, valamint a Weblapon az Üzemeltető által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.
A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
Kapcsolat
Az agroportal.hu ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen és telefonon fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg. Az ügyfélszolgálattal az info@agroportal.hu e-mail címen veheti fel a kapcsolatot, illetve a +36-70/657-7900-as telefonszámon.
 
Záró rendelkezések

A Társaság bármikor jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás időpontját követő bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.
Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu